Европейски програми

Публикуване на комплект от документи по процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА, съдържащо следните обособени позиции: Обособена позиция 1 – Капсул машина; Обособена позиция 2 – Картонираща машина; Обособена позиция 3 – Ролков компактор; Обособена позиция 4 – Таблетна преса“. Същите са част от…