Тръжна Документация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с процедура  за определяне на изпълнител на оборудване АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА САШЕТА, предмет на подписан т АДИФАРМ ЕАД Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  номер: BG160003-2.1.13-0419-С0001, Ви предоставяме следната информация: 1. Какъв е видът на продуктите, които ще бъдат пакетирани? Ако са само флуиди, то какъв е вискозитетът на флуидите? …